Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/26/2020 z 24 lutego 2020 r.
zmieniające zarządzenie Nr II/165/2007 Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie określenia zasad ustalania
czynszu za najem gruntów i garaży należących do zasobu Miasta
Jasła, zmienione zarządzeniem Nr II/22/2008 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 7 lutego 2008 r., zarządzeniem Nr II/177/2009
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20 listopada 2009.,
zarządzeniem Nr II/60/2010 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 20
kwietnia 2010 r. i zarządzeniem Nr IV/1/2016 Burmistrza Miasta
Jasła z dnia 5 stycznia 2016 r.
24.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/25/2020 z 24 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw opiniowania
wniosków o przyznanie stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w Jaśle w
2020 r.
24.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/24/2020 z 19 lutego 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań z
zakresu zdrowia publicznego.
19.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/23/2020 z 12 lutego 2020 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego, w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i
rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji
psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi
zachowaniami ryzykownymi.
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/22/2020 z 11 lutego 2020 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłat pobieranych za
wykorzystanie infrastruktury sportowej obiektu przy ul. Sportowej
2 w Jaśle.
12.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/21/2020 z 30 stycznia 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
06.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/20/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do klas I publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Jasło, na rok szkolny 2020/2021.
29.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/19/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów
składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny
2020/2021.
29.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/18/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w
publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto
Jasło oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania
tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania
za poszczególne kryteria.
29.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/17/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych
pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych, dla których organem
prowadzacym jest Miasto Jasło, oraz dokumenty niezbędne do
potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę
punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria dla
kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół.
29.01.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się