Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/119/2020 z 24 września 2020 r.
w sprawie: powołania Zespołu Oceniającego projekty złożone w
ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
24.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/117/2020 z 21 września 2020 r.
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu
„Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Jasła na lata
2019-2035”.
23.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/116/2020 z 18 września 2020 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr V/62/2019 Burmistrza Miasta
Jasła z 9 maja 2019 roku.
21.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/114/2020 z 11 września 2020 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
21.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/113/2020 z 8 września 2020 r.
w sprawie: ogłoszenia dodatkowego terminu składnia wniosków o
udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć o
charakterze sportowym.
08.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/111/2020 z 7 września 2020 r.
w sprawie udzielenia dotacji i powierzenia realizacji zadania
publicznego.
08.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/110/2020 z 7 września 2020 r.
w sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora
Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle w czasie jego
nieobecności.
08.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/109/2020 z 7 września 2020 r.
w sprawie: udzielenia dotacji na powierzenie realizacji zadania
publicznego.
07.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/108/2020 z 4 września 2020 r.
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2020 r. oraz zmiany planu
finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
07.09.2020 więcej
Zarządzenie Nr V/107/2020 z 1 września 2020 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w
konkursie ofert na realizację zadania publicznego z ochrony
przeciwpożarowej, dotowanego z budżetu miasta Jasła w 2020 r.
– Konkurs pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży
pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”, o których
mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
02.09.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się